Shadowbox.init();
26 maja 2019 r.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży złomu

Towary, w stosunku do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia, określone zostały w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Są to (w zakresie podanych w tym załączniku PKWiU) m.in.: elektronika (np. laptopy, notebooki, tablety, konsole do gier wideo), odpady i złom z metali nieszlachetnych, odpady szklane, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, niebezpieczne odpady zawierające metal, itd. W przypadku gdy transakcja dotyczy tych towarów, nabywca jest zobowiązany do rozliczenia VAT należnego w ramach odwrotnego obciążenia wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT): dostawcą towarów jest podatnik, u którego sprzedaż nie korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT (tj. jest czynnym podatnikiem VAT), nabywcą jest czynny podatnik VAT, dostawa nie jest objęta zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ww. ustawy (mowa tu o zwolnieniu przewidzianym dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia VAT, a także o zwolnieniu przewidzianym dla złota inwestycyjnego).

Należy jednak podkreślić, że transakcje, które opodatkowane są na zasadzie odwrotnego obciążenia nie podlegają odrębnym zasadom ustalania obowiązku podatkowego.

Oznacza to, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do towarów objętych odwrotnym obciążeniem ustala się w sposób ogólny czyli generalnie z chwilą dokonania przez sprzedawcę dostawy towarów. Jeśli jednak przed dostawą towarów nabywca wpłaci sprzedawcy zaliczkę lub ureguluje całą należność, wówczas obowiązek podatkowy powstanie w momencie otrzymania zapłaty, w odniesieniu do wpłaconej kwoty.

W stosunku do transakcji, o której mowa w pytaniu, która podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia, sprzedawca złomu powinien zatem wykazać obowiązek podatkowy z chwilą dokonania dostawy, czyli w styczniu 2018 r. Wystawienie w dniu 2 lutego faktury dokumentującej tę transakcję jest zgodne z ustawowym terminem wystawiania faktur, jednak nie powoduje "przesunięcia" momentu powstania obowiązku podatkowego od tej transakcji.

Należy przy tym pamiętać, że w fakturze tej dostawca nie określa stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto. Zamieszcza na niej jednak oznaczenie "odwrotne obciążenie".

Dostawca złomu nie rozlicza podatku należnego od tej usługi. Podatek ten rozliczany jest przez nabywcę. Mimo to dostawa taka stanowi - co do zasady - sprzedaż opodatkowaną podlegającą wykazaniu w ewidencji sprzedaży i deklaracji VAT.

W przypadku dostawy złomu objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia, dostawca wypełnia jedynie pozycję 31 deklaracji VAT, wskazując wartość dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

Źródło: www.gofin.pl

 

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012