Shadowbox.init();
17 października 2021 r.
IGMNiR

 

ANALIZA GOSPODARKI ZŁOMAMI  METALI  NIEŻELAZNYCH W LATACH 2007-2009

 

 

W ślad za danymi przesłanymi przez Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu publikujemy fragmenty analizy …

 

Analizą objęto dwie podstawowe grupy złomów metali nieżelaznych o największym znaczeniu ekonomicznym dla krajowego przemysłu.

 

Jej podstawę stanowią dane statystyczne eksportu i importu, uzyskane z Centrum Analitycznego Administracji Celnej w Warszawie oraz informacje o wielkościach potrzeb i zakupów przekazane przez podmioty gospodarcze zużywające złomy metali nieżelaznych do produkcji miedzi elektrolitycznej, jej stopów odlewniczych, wyrobów z miedzi i mosiądzu oraz stopów odlewniczych aluminium, a także wyrobów z tego metalu.

 

 

 

I.  OBRÓT ZAGRANICZNY ZŁOMAMI METALI NIEŻELAZNYCH

 

1. Złomy miedzi i jej stopów

 

W 2009r. notuje się wyraźny spadek zarówno eksportu, jak i importu do Polski złomów miedzionośnych. Bilans obrotów zagranicznych tych surowców wtórnych wykazał nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 36 tys. ton, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla gospodarki krajowej.

 

W ubiegłym roku w eksporcie uzyskana średnia cena 1 tony oscylowała wokół 65,3%  średniego notowania tego metalu na Giełdzie Londyńskiej, natomiast w imporcie wskaźnik ten wyniósł 89,3%.

 

Najwyższe ceny wśród ważniejszych eksporterów złomów miedzi i jej stopów płacono w Holandii ( 5 613 USD/t ),  na Węgrzech ( 5 053 USD/ t ) i w Niemczech ( 4 642 USD/t ).

 

W imporcie nastąpiła zmiana kolejności. Pierwsze miejsce dotychczasowego największego partnera tj. Niemcy, których wskaźnik spadł do 17,3%, zajęła Republika Czeska z prawie 60% udziałem w całości przywozu.

 

 

2. Złomy aluminium i jego stopów

 

W obrotach z zagranicą odmiennie ukształtowała się w 2009r. sytuacja w grupie aluminium i jego stopów. O ile eksport złomów, w tym roku,  zmniejszył się do 88,1%  poziomu roku 2007, to import surowców, w tej grupie, utrzymał się na dotychczasowym poziomie.

 

Analiza struktury geograficznej obrotów złomami tej grupy pozwala na stwierdzenie, że najważniejszym partnerem zarówno w eksporcie jak i w imporcie pozostają Niemcy, których udział wynosił odpowiednio 62,5% i 67,2%.

 

 

 

II. POTRZEBY I ZUŹYCIE ZŁOMÓW W KRAJU, A WYWÓZ Z POLSKI

 

Analiza danych otrzymanych od podmiotów gospodarczych zużywających złomy metali nieżelaznych wykazuje niedobór pokrycia ich potrzeb w obu grupach asortymentowych.

 

 

 

 

 

III. POZOSTAŁE ZŁOMY METALI NIEŻELAZNYCH

 

a) Złomy cynku

                  

Złomy cynku i jego stopów mają mniejszy udział w produkcji metalu blokowego w porównaniu z omawianymi poprzednio miedzionośnymi i aluminionośnymi surowcami wtórnymi. Głównie są zużywane w procesie otrzymywania cynku hutniczego w piecu szybowym w HC„Miasteczko Śl” S.A. w ilości 7 200 ton ( w 2009r. ) oraz do produkcji cynku wtórnego i cynkowych stopów odlewniczych w MetalCo Sp. z o. o.

 

                  

b) Złomy ołowiu

 

Gospodarka złomami ołowiu koncentruje się głównie na skupie i przerobie zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Funkcjonujące dwa dominujące na rynku podmioty gospodarcze tj. Orzeł Biały S.A. oraz Baterpol S.A. dysponują zdolnościami produkcyjnymi pozwalającymi na pełne ich zagospodarowanie. W 2009r. pochodzące z krajowej zbiórki - w ilości 95 tys. ton uzupełniono importem ok. 9,3 tys. ton zużytych akumulatorów

 

 

Po pełny tekst odsyłamy do Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012