Shadowbox.init();
1 grudnia 2020 r.
Sprzedaż złomu a podzielona płatność

Weźmy na przykład spółkę, która skupuje złom od firm oraz osób fizycznych, a następnie sprzedaje go stosując do tych transakcji odwrotne obciążenie. Kupując złom od firm również rozlicza te transakcje w ramach odwrotnego obciążenia. Co dla niej zmieni się poczynając od listopada 2019 r?

Z dniem 1 listopada 2019 r. w zasadzie przestanie występować odwrotne obciążenie w obrocie krajowym. Zastąpi je mechanizm podzielonej płatności, który obejmie nie tylko te branże, w których obecnie stosowane jest odwrotne obciążenie, ale także szereg innych czynności (tj. towary i usługi wymienione w obecnych załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT). W sumie nowy załącznik – oznaczony numerem 15, a zawierający transakcje rozliczane w ramach podzielonej płatności, liczy aż 150 pozycji.

Do tej pory w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, do którego należało stosować mechanizm odwrotnego obciążenia, wymienione były m.in., odpady i złom z metali nieszlachetnych. Mechanizm ten był obowiązkowy bez względu na wartość takiej transakcji, pod warunkiem, że obie strony transakcji były czynnymi podatnikami VAT, zaś ona sama nie korzystała ze zwolnienia od podatku.

W przypadku podzielonej płatności będzie nieco inaczej. Mechanizm ten bowiem obowiązkowo będzie stosowany tylko do faktur dokumentujących transakcje, których przedmiotem będą towary i usługi wymienione w nowo dodanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a których wartość będzie przekraczać 15.000 zł brutto (lub jej równowartość).

Sprzedaż złomu dla VAT-owca będzie w związku z tym obciążona 23% VAT-em, który na ogół trafi na specjalny rachunek VAT sprzedawcy a nie jego rachunek rozliczeniowy.

W stosunku do takiej sprzedaży towarów czy usług podatnik zobowiązany będzie do wystawiania faktur ze stawką VAT 23% oraz dodatkową adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”.

Nowe zasady nie obejmą dostaw złomu bądź innych towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15, a dokonanych przed 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstanie lub zostanie wystawiona faktura po dniu 31 października 2019 r. oraz dokonanych po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura zostanie wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 r. Dla takich transakcji należy stosować rozwiązania dotychczasowe.

Podatnik nabywający złom od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie będzie regulował należności z tego tytułu w mechanizmie podzielonej płatności. Osoby takie nie są bowiem zobowiązane do posiadania rachunków bankowych bądź w SKOK, dla których otwierany jest rachunek VAT. W tym zakresie nic się nie zmienia w stosunku do rozwiązań obecnych.

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku zakupu złomu od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą czy innego podmiotu gospodarczego (potwierdzonego wystawieniem faktury z „mechanizmem podzielonej płatności”). Tutaj nabywca jest zobowiązany uregulować należność z takiej faktury w systemie split payment nawet wówczas, gdy wartość samego złomu z tej faktury nie przekroczy limitu 15.000 zł, niemniej wartość całej faktury kwotę tę przewyższy. Należy bowiem pamiętać, że jedna faktura może dokumentować sprzedaż różnych towarów czy usług.

W celu uregulowania należności w systemie podzielonej płatności, nabywca wypełnia komunikat przelewu w złotych polskich, na którym wskaże dwie kwoty obok siebie: wartość brutto oraz kwotę VAT. Bank czy SKOK na tej podstawie wykona odpowiednie czynności techniczne w celu przekazania na właściwe konta: kwoty netto na rachunek rozliczeniowy (bądź rachunek SKOK) oraz kwoty podatku na rachunek VAT.

A jak winna być udokumentowana i uregulowana transakcja zakupu/sprzedaży złomu po 31 października 2019 r. do 15.000 zł (brutto)?

Takie transakcje będą dokumentowane fakturami na zasadach ogólnych. W odróżnieniu od stanu prawnego obowiązującego do końca października 2019 r. nie będzie tutaj już stosowany mechanizm odwrotnego obciążenia. Sprzedaż ta będzie objęta podstawową stawką VAT. Przy tego typu transakcjach jednakże stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dobrowolne. Faktura nie będzie też musiała posiadać adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

 

Źródło: www.podatki.egospodarka.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012